Voltijd of deeltijd werken

> Berekening van arbeidsvoorwaarden
> Bijzondere geldelijke voordelen
> Vergoeden van overwerk
> CAO-bepalingen

Berekening van arbeidsvoorwaarden
Het is in principe niet toegestaan om onderscheid te maken tussen voltijd en deeltijd medewerkers bij de arbeidsvoorwaarden, tenzij u hier een goede reden voor heeft (objectieve rechtvaardiging). Hoofdregel is dat de berekening van arbeidsvoorwaarden voor deeltijdwerkers in beginsel naar rato van de arbeidsduur plaatsvindt.

Als een naar rato-berekening nadelig is voor de deeltijdwerker, dan moeten de arbeidsvoorwaarden zodanig berekend worden dat de deeltijdwerker niet wordt benadeeld. Valt een naar ratoberekening voordelig uit voor de deeltijdwerker dan moeten de arbeidsvoorwaarden van de voltijder worden aangepast.

In oordeel 2012-75 maakt een bankverzekeraar onderscheid op grond van arbeidsduur door in de personeelsgids op te nemen dat zowel aan voltijders als aan deeltijders geen compensatie wordt verleend voor erkende feestdagen die op roostervrije dagen vallen. Een werkneemster werkt in deeltijd, waarbij haar roostervrije dagen op maandag en vrijdag vallen. Hierdoor heeft zij minder vaak profijt van erkende feestdagen die op werkdagen vallen dan een voltijder. Het College spreekt uit dat hier sprake is van verboden onderscheid.  

Naar boven

Bijzondere geldelijke voordelen
Voor bijzondere geldelijke voordelen, die niet per betaalperiode worden toegekend, geldt dat deze ten minste naar rato toegekend dienen te worden. Bijzondere geldelijke voordelen zijn:

  • eenmalige uitkeringen
  • feestdagentoeslagen 
  • werkgeversbijdrage in een particuliere ziektekostenverzekering

Of een naar rato of een gelijke betaling op zijn plaats is, is afhankelijk van de aard en het doel van het geldelijk voordeel. Als het doel van een feestdagentoeslag is om de inzet van de werknemers te belonen, dan hebben deeltijd- en voltijdwerkers recht op een even hoge toeslag.

Naar boven

Vergoeden van overwerk
Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat deeltijders en voltijders hetzelfde moeten verdienen in de uren van een gewone werkweek (vaak 36 uur). Deeltijders krijgen daarom voor hun overuren hun gewone uurloon. Pas als zij meer dan 36 uur werken krijgen zij hetzelfde hogere uurloon als de voltijders krijgen voor overwerk.

Naar boven

CAO-bepalingen
Het kan voorkomen dat in CAO-bepalingen verboden onderscheid tussen deeltijd- en voltijdwerkers wordt gemaakt. In dat geval kunt u de CAO niet blindelings volgen. U heeft als werkgever een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het naleven van de gelijkebehandelingswetgeving. Als u er niet zeker van bent of de CAO bepaling of uw arbeidsvoorwaardenregeling aan de eisen van de gelijkebehandelingswetgeving voldoet, kunt u de College voor de Rechten van de Mens raadplegen.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888