Quickscan gelijk loon

> Onderhandelingen
> Functie-eisen
> Arbeidsmarktinvloeden
> Verworven rechten
> Deeltijdwerkers
> Laatstgenoten salaris en anciënniteit
> Functieniveau
> Toepassen van verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen

Onderhandelingen

 1. Salarisonderhandelingen mogen niet leiden tot ongelijk loon voor gelijkwaardig werk.
 2. Lagere beloningen toekennen aan werknemers die minder salariseisen stellen (vaak vrouwen) leidt tot beloningsonderscheid.

Functie-eisen

 1. Voorkom dat het voldoen aan functie-eisen met een hogere beloning dan het functieloon wordt gewaardeerd.
 2. Schaal een werknemer die niet (volledig) voldoet aan de functie-eisen, en daarom de functie niet ten volle uitvoert, lager in dan de functieschaal.
 3. Schaal een werknemer die nog niet aan alle functie-eisen voldoet, maar die de functie wel naar behoren uitvoert, in binnen de functieschaal.
 4. Schaal een high potential in op het niveau van de werkelijk uitgevoerde functie.
 5. Formuleer geen functiecriteria waaraan een werknemer moet voldoen om in een hogere salarisschaal te komen als deze criteria in de praktijk niet relevant zijn voor het uitvoeren van de functie.

Naar boven

Arbeidsmarktinvloeden

 1. Toon de invloed van de arbeidsmarkt op het salaris, door te werken met toeslagen en door het schriftelijk vastleggen van de afspraken hierover in de arbeidsovereenkomst en/of aanstellingsbrief. Vermijd inschaling op een hoger functieniveau als gevolg van de arbeidsmarktsituatie, zoals personeelstekorten.
 2. Onderzoek of de arbeidsmarkttoeslag gekoppeld is aan individuen of aan functies.

Naar boven

Verworven rechten

 1. Onderzoek of verworven rechten gecontinueerd moeten worden als een nieuwe situatie is ontstaan door het disfunctioneren van de werknemer

Naar boven

Deeltijdwerkers

 1. Als deeltijdwerkers alle functietaken uitvoeren, is er geen reden om het functieniveau te verlagen.
 2. Als een deeltijdwerker de functie niet volledig vervult, dient u het functieniveau zorgvuldig te wegen voordat u de deeltijdwerker anders inschaalt. Dit geldt overigens ook voor een voltijder.

Naar boven

Laatstgenoten salaris en anciënniteit

 1. Vaar niet blind op de laatste inschaling van een nieuwe medewerker bij de oude werkgever, bij het vaststellen van het salaris. Maar ga zelf na of het klopt dat alle relevante werkervaring uit het verleden is meegenomen. 
 2. Weeg ook niet-betaalde, maar wel relevante, werkervaring mee bij de vaststelling van het aanvangssalaris.
 3. Het laatstgenoten salaris kan een onjuiste richtlijn zijn voor de anciënniteit, als het gemiddelde salaris in de vorige organisatie aanmerkelijk afwijkt van de nieuwe organisatie.

Naar boven

Functieniveau

 1. Vermijd zoveel mogelijk de toepassing van meer salarisregelingen binnen één organisatie.
 2. Wees voorzichtig met het ontwikkelen van eigen regelingen die afwijken van afspraken op CAO- of brancheniveau.
 3. Onderzoek of extra functietaken daadwerkelijk tot een hoger functieniveau leiden of dat een toeslag voor functioneren aan de orde is.
 4. Wees voorzichtig met het toevoegen van extra functieniveaus binnen een vastgesteld functiebeloningsgebouw.
 5. Stel het bereiken van een functieniveau niet afhankelijk van financiële mogelijkheden.

Naar boven

Toepassen van verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen

 1. Hanteer zoveel mogelijk één salarisregeling.
 2. Beperk het aantal soorten arbeidsovereenkomsten voor gelijk(waardig)e functies.
 3. Pas het beginsel ‘gelijk loon voor gelijkwaardig werk’ ook toe als meer salarisregelingen van kracht zijn. Dit geldt ook voor de categorieën CAO-personeel versus niet-CAO-personeel.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888