Klachtbehandeling

> Gebruik een klachtenregeling
> Wat kan het College voor de Rechten van de Mens voor mij betekenen?

Op grond van de gelijkebehandelingswetgeving moet de werkgever zorgen voor een discriminatievrije werkomgeving. Nuttige instrumenten hiervoor zijn gedragscodes, zorgvuldige (klacht-)procedures en beleid tegen ongewenst gedrag (zoals discriminatie en intimidatie). Ook de Arbowet verplicht werkgevers (sinds 1 augustus 2009) om beleid te voeren tegen discriminatie.

Ondanks preventieve maatregelen tegen discriminatie, kan niet altijd worden voorkomen dat er op de werkvloer wordt gediscrimineerd.

In geval van discriminatie moet de werkgever adequaat en tijdig reageren en indien nodig corrigeren. Een adequate reactie van de werkgever omvat onder meer dat klachten over discriminatie zorgvuldig worden behandeld. Daarnaast moet de werkgever passende maatregelen treffen ter voorkoming en bestrijding hiervan.

Zorgvuldige klachtbehandeling
- Bij een zorgvuldige klachtenbehandeling hoort een deugdelijk en onpartijdig onderzoek. Dat wil zeggen dat in ieder geval het principe van hoor en wederhoor dient te worden toegepast. Bij voorkeur door een onafhankelijke en deskundige klachtenbehandelaar.
- De klacht moet voortvarend en vertrouwelijk worden behandeld.
- De klager(s) en beklaagde(n) moeten op de hoogte worden gesteld van de conclusies van het onderzoek en de eventueel naar aanleiding hiervan te treffen maatregelen.

Gebruik een klachtenregeling
Een klachtenregeling is een instrument dat u kunt gebruiken bij het behandelen van discriminatieklachten. Hoewel invoering van een klachtenregeling niet verplicht is, is een dergelijke regeling bevorderlijk voor de objectiviteit en transparantie bij de behandeling van een klacht. Aandachtspunten voor een goede klachtenregeling:

  • Een regeling moet toegankelijk zijn. Daarvan is sprake indien werknemers en leidinggevenden bekend zijn met het bestaan van de regeling en de werking ervan en weten welke maatregelen uit de procedure kunnen voortvloeien.
  • Een regeling moet systematisch zijn. Daarvan is sprake indien werkwijze en termijnen zijn vastgelegd.
  • De regeling moet te voorzien in de voorwaarden die aan een zorgvuldige klachtenbehandeling worden gesteld, te weten: hoor en wederhoor, vertrouwelijkheid en informatievoorziening.
  • De regeling moet daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.
  • Als u een klachtenregeling hanteert is het goed om ook vast te leggen hoe indieners van klachten goed worden opgevangen en begeleiding krijgen. Vertrouwenspersonen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Als er vertrouwenspersonen of contactpersonen worden aangesteld, is het van belang dat zij getraind en geschoold zijn en dat zij voldoende tijd krijgen om hun werk te doen. Dit geldt ook voor een eventueel in te stellen klachtencommissie.

Wat kan het College voor de Rechten van de Mens voor mij betekenen?
Heeft u vragen over het behandelen van klachten of over uw klachtenregeling dan kunt u contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens. Het College kan u bij deze vraagstukken duidelijkheid geven door gericht advies en informatie.

E info@mensenrechten.nl
T 030-8883888 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00)

College voor de Rechten van de Mens
Kleinesingel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht

Alle oordelen die het College heeft uitgesproken over klachtbehandeling vindt u terug op de website van het College: www.mensenrechten.nl.  

 

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888