Beloning

> Uurloonverschillen
> Ongerechtvaardigd beloningsonderscheid
> Oorzaken beloningsonderscheid
> Beloningsonderscheid voorkomen/Quickscan gelijk loon
> Uw organisatie onder de loep

Uurloonverschillen
In Nederland bestaan er nog steeds grote loonverschillen tussen bepaalde groepen. Deze groepen zijn:

 • mannen en vrouwen
 • allochtonen en autochtonen
 • voltijders en deeltijders
 • mensen met een tijdelijk en vast arbeidscontract

Het onverklaarde deel van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen ligt al jaren op 7%. Ook tussen allochtonen en autochtonen wijzigen de loonverschillen zich nauwelijks. Achter de onverklaarde loonverschillen kan loondiscriminatie schuil gaan.

Ongerechtvaardigde loonverschillen zijn bij wet verboden. Loonverschillen zijn ongerechtvaardigd als de verschillen niet te verklaren zijn door factoren, zoals:

 • ervaring
 • leeftijd 
 • opleiding

Naar boven

Ongerechtvaardigd beloningsonderscheid
Het is binnen de grenzen van de gelijkebehandelingswetgeving verboden om beloningsonderscheid te maken. Redenen voor de werkgever om ongelijke beloning tegen te gaan zijn:

 • een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
 • de wens om een aantrekkelijke werkgever te zijn

Transparant en gelijk belonen kunt u onderdeel maken van uw personeelsbeleid. Dit personeelbeleid wordt onder meer vormgegeven door de beloningsafspraken die u maakt met een nieuwe medewerker.

Naar boven

Oorzaken beloningsonderscheid
Beloningsonderscheid kan ontstaan door verschillende oorzaken:

 • een historisch tijdgewricht
 • goede of juist slechte onderhandelingspositie en -technieken. Vaak is hier samenhang met handicap of chronische ziekte, sekse of etnische afkomst.
 • veronderstellingen ten aanzien van de competentie en potentie van werknemers die te maken hebben met sekse en ras. Hierbij is het erg belangrijk dat u transparante en heldere, kenbare regels eenduidig toepast.
 • onderwaardering van bepaalde vormen van arbeid (m/v)

Uit het onderzoek naar ongelijke beloning in de ziekenhuissector (2011) blijkt dat door gebruik van willekeurige beloningsmaatstaven leidt tot ongelijke beloning. Dat pakt voor vrouwen twee keer zo vaak nadelig uit als voor mannen. Lees meer over het onderzoek.

Naar boven

Beloningsonderscheid voorkomen/Quickscan gelijk loon
Om te voorkomen dat de afspraken die u maakt onbedoeld tot verboden beloningsonderscheid leiden, kunt u aandacht besteden aan de volgende aspecten: 

 • onderhandelingen
 • Functie-eisen
 • Arbeidsmarktinvloeden
 • Verworven rechten
 • Deeltijdwerkers
 • Laatstgenoten salaris en anciënniteit
 • Functieniveau
 • Toepassen van verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen

Doe nu de Quickscan gelijk loon.

Naar boven

Uw organisatie onder de loep
Wilt weten of in uw organisatie sprake is van onverklaarde beloningsverschillen? En hoe u eventuele loonongelijkheid (discriminatie) zou kunnen voorkomen of bestrijden? Dan kunt u het volgende doen:

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888