Aanpassing bij handicap of chronische ziekte

> Een sollicitant met een handicap of chronische ziekte
> Aan welke eisen moet de aanpassing voldoen?
> Moet ik de aanpassing zelf betalen?


Een sollicitant met een handicap of chronische ziekte
Een sollicitant kan vanwege handicap of chronische ziekte vragen om een aanpassing. Deze heeft de werknemer dan nodig om de functie te kunnen uitoefenen. Voorbeelden van een doeltreffende aanpassing zijn:

 • een aangepaste werkplek
 • een aangepast toetsenbord
 • een aangepast werkrooster
 • het vergroten van de toegankelijkheid van het gebouw
 • het vergroten van de toegankelijkheid van de werkplek

Als u wilt weten of een beperking van de sollicitant de uitoefening van de functie in de weg staat kunt u hem of haar het best voor een gesprek uitnodigen. U hoort dan wat een beperking inhoudt en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Tevens hoort u dan of er aanpassingen nodig zijn, waardoor deze persoon de functie wel goed kan uitoefenen.

Als de sollicitant geschikt is voor de functie en vraagt om een aanpassing, dan bent u verplicht deze te realiseren. Alleen als u een goede reden heeft mag u de aanpassing weigeren. Bijvoorbeeld als de aanpassing onevenredig belastend is voor uw organisatie door buitenproportioneel hoge kosten.

Naar boven

Aan welke eisen moet de aanpassing voldoen?
De aanpassing die u doet moet doeltreffend zijn. Dat betekent dat de aanpassing geschikt en noodzakelijk is om de werknemer de functie te laten uitoefenen. De aanpassing is geschikt als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de aanpassing kan de belemmeringen van de persoon met een beperking wegnemen
 • door de aanpassing wordt de zelfstandigheid en volwaardige participatie en integratie van de persoon met een beperking bevorderd

Een aanpassing is noodzakelijk als het niet mogelijk om de persoon met een andere voorziening aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

Naar boven

Moet ik de  aanpassing zelf betalen?
Bij aanname van een persoon met een beperking komt u als werkgever in aanmerking voor verschillende financiële tegemoetkomingen, zoals:

 • loonsubsidie
 • korting op de WAO-/WIA- en WW-premie
 • subsidie voor aanpassingen op de werkplek
 • loondispensatie
 • ziektewet-uitkering door het UWV
 • no-risk polis bij ziekte

Meer informatie kunt u vinden in de folder van het UWV: ‘Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst’.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888