Veelgestelde vragen

Hieronder staan de vragen over werving en selectie die regelmatig aan het College voor de Rechten van de Mens gesteld zijn. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met het College. Het College is op werkdagen bereikbaar van 10.00-16.00 op 030 – 888 3 888. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: info@mensenrechten.nl.

  1. Soort vragen: Met wat voor soort vragen kan ik als werkgever bij het College terecht?
  2. Procedure bij het College: Wat gebeurt er als een werknemer een verzoek om een oordeel over mijn beleid indient? Hoeveel tijd neemt een procedure in beslag? Wat is de rechtskracht van een oordeel?
  3. Handen schudden: Veelgestelde vragen
  4. Religieuze kledij: Veelgestelde vragen
  5. Zwangerschap: Kan ik als werkgever vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek over zwangerschap?
  6. Vacaturetekst: Kan ik als werkgever een vacaturetekst opstellen waarin ik aangeef dat  ik op zoek ben naar vrouwen tussen de 20 en 30?
  7. Beloning: Kan ik werknemers die dezelfde functie  en dezelfde opleiding hebben verschillend belonen?
  8. Extra vakantiedagen: Werknemers van 45 jaar of ouder kende ik vroeger extra vakantiedagen toe. Nu heb ik deze regeling afgeschaft. Krijg ik daar problemen mee?
  9. Dure werknemers: Ik heb een supermarkt. Ik vind werknemers die 20 jaar of ouder zijn te duur. Kan ik ze zomaar ontslaan?
  10. Contract niet verlengen: Volgende week loopt het contract van een aantal werknemers af. Het gaat om een contract voor bepaalde tijd. Ik wil het contract van slechts een kleine groep verlengen. Kan ik dat zomaar doen?


Met wat voor soort vragen kan ik als werkgever bij het College terecht?

U kunt bij het College terecht met vragen als u wil weten of u met uw beleid in strijd bent met de gelijkebehandelingswetgeving. U kunt een verzoek om een oordeel eigen handelen of advies indienen. Dit is geheel kosteloos. Het College geeft – wanneer zij uw verzoek in behandeling neemt – een oordeel over uw beleid. Meer informatie over het oordeel eigen handelen.

Naar boven

Wat gebeurt er als een werknemer een verzoek om een oordeel over mijn beleid indient? Hoeveel tijd neemt een procedure in beslag? Wat is de rechtskracht van een oordeel?
Als een werknemer een verzoek om een oordeel indient, bepaalt het College eerst of zij het verzoek in behandeling kan nemen. Is dit het geval, dan stelt het College te volgen procedure vast. Het College stelt vervolgens een onderzoek in. Daarbij zal het College u benaderen met het verzoek tot een reactie. Als het College voldoende informatie heeft verzameld, houdt zij een zitting. U krijgt een uitnodiging voor het bijwonen van deze zitting. Binnen acht weken na de zitting spreekt het College haar oordeel uit. Het College streeft ernaar een zaak binnen zes maanden af te ronden.

Naar boven

Handen schudden
Handenschudden houdt de gemoederen bezig. In 2006 en in het najaar van 2007 deed het College een aantal oordelen uit over handen schudden. Uit reacties blijkt dat nog al eens aan de kern van de uitspraak wordt voorbijgegaan. Veelgestelde vragen over handen schudden

Naar boven

Religieuze kledij
Het College krijgt regelmatig vragen voorgelegd over het dragen van hoofddoeken, djeleba’s, lange rokken en andere kledij die vanuit een bepaalde levensovertuiging wordt gedragen. Welke kledingeisen mag een werkgever aan werknemer of sollicitant stellen? Lees hier de vragen en de antwoorden.

Naar boven

Kan ik als werkgever vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek over zwangerschap?
Bij sollicitaties mag u geen vragen stellen over zwangerschap. Dit geldt ook voor vragen over seksuele geaardheid. Meer informatie.

Naar boven

Kan ik als werkgever een vacaturetekst opstellen waarin ik aangeef dat  ik op zoek ben naar vrouwen tussen de 20 en 30?
Het is niet toegestaan om onderscheid te maken op grond van leeftijd bij het aanbieden van een betrekking in een advertentietekst, tenzij er een objectieve rechtvaardiging voor dit onderscheid bestaat. Daarnaast mag u alleen naar vrouwen vragen als het om een geslachtsbepaalde functie gaat of als u voorkeursbeleid voert. Meer informatie over advertentieteksten.

Naar boven


Kan ik werknemers die dezelfde functie  en dezelfde opleiding hebben verschillend belonen?
De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB) verbiedt het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen. In deze wet is ook vastgelegd dat arbeid van gelijke waarde, gelijk beloond dient te worden. Als de College voor de Rechten van de Mens een zaak in behandeling neemt, zal zij ook onderzoek op de werkplek verrichten naar de betreffende functies en de beloning.

Naar boven


Werknemers van 45 jaar of ouder kende ik vroeger extra vakantiedagen toe. Nu heb ik deze regeling afgeschaft. Krijg ik daar problemen mee?
De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) is op 1 mei 2004 in werking getreden. Op grond van de WGBL is het onderscheid op grond van leeftijd bij de extra vakantiedagen voor oudere werknemers in beginsel niet toegestaan.

Het is mogelijk dat het onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Dat wil zeggen dat in sommige situaties dit onderscheid toch is toegestaan. Dat hangt af van de omstandigheden van het specifieke geval. Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld een overgangsregeling.
Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om een oordeel over eigen handelen te vragen aan het College. Zij kunnen dan de bedrijfsregels door het College laten toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving.

Naar boven

Ik heb een supermarkt. Ik vind werknemers die 20 jaar of ouder zijn te duur. Kan ik ze zomaar ontslaan?
Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) is het verboden om onderscheid te maken op grond van leeftijd, tenzij er een hele goede reden (objectieve rechtvaardigingsgrond) is voor het gemaakte onderscheid.
Werkgevers noemen vaak als reden voor het ontslag dat jongere werknemers goedkoper zijn. Financiële overwegingen kunnen volgens de College voor de Rechten van de Mens in principe het onderscheid niet rechtvaardigen. Alleen als het in dienst houden van oudere hulpkrachten zou leiden tot een disproportionele stijging van de kosten voor de werkgever, zou dit anders kunnen zijn.

Aangezien het College veel klachten kreeg over leeftijdsdiscriminatie in de supermarktbranche heeft zij hierover in februari 2006 het advies 'Te jong, te oud' (2006/02) uitgebracht.

Naar boven

Volgende week loopt het contract van een aantal werknemers af. Het gaat om een contract voor bepaalde tijd. Ik wil het contract van slechts een kleine groep verlengen. Kan ik dat zomaar doen?
Hier lijkt sprake te zijn van een arbeidsrechtelijke kwestie. Het College voor de Rechten van de Mens is niet bevoegd te oordelen over arbeidsrechtelijke kwesties. Als één van de in de gelijkebehandelingswetgeving genoemde gronden (zoals bijvoorbeeld geslacht, seksuele gerichtheid of geloofsovertuiging) een rol speelt bij het ontslag, kan u de situatie wel aan het College voorleggen.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888