Voltijd of deeltijd werken

> De gelijkebehandelingswetgeving
> Berekening van arbeidsvoorwaarden
> Bijzondere geldelijke voordelen
> Vergoeden van overwerk
> CAO-bepalingen
> Oordelen ‘voltijd of deeltijd werken' van het College voor de Rechten van de Mens

De gelijkebehandelingswetgeving
In Nederland gelden regels die zeggen dat gelijke gevallen gelijk behandeld behoren te worden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Mensen worden nog steeds uitgesloten of achtergesteld op basis van irrelevante kenmerken. Dit gebeurt onder andere bij de arbeid.

De gelijkebehandelingswetgeving bevat regels die kandidaten o.a. beschermen tegen discriminatie op grond van de omvang van het contract. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet onderscheid arbeidsduur (WOA) en in artikel 7:648 van het Burgerlijk Wetboek.

Naar boven

Berekening van arbeidsvoorwaarden
Het is in principe niet toegestaan om onderscheid te maken tussen voltijd en deeltijd medewerkers bij de arbeidsvoorwaarden, tenzij u hier een goede reden voor heeft (objectieve rechtvaardiging). Hoofdregel is dat de berekening van arbeidsvoorwaarden voor deeltijdwerkers in beginsel naar rato van de arbeidsduur plaatsvindt.

Als een naar rato-berekening nadelig is voor de deeltijdwerker, dan moeten de arbeidsvoorwaarden zodanig berekend worden dat de deeltijdwerker niet wordt benadeeld. Valt een naar ratoberekening voordelig uit voor de deeltijdwerker dan moeten de arbeidsvoorwaarden van de voltijder worden aangepast.

In oordeel 2001-71 maakt een organisatie onderscheid op grond van arbeidsduur door 24 en 31 december in te roosteren als vrije dagen. Hiervoor worden bij zowel voltijders als bij deeltijders, ook bij deeltijders die doorgaans op de betreffende dag niet werken twee ATV dagen ingehouden. Deeltijdwerkers bouwen naar rato van de omvang van de arbeidsduur ATV op. Het College oordeelt dat de regeling leidt tot benadeling van deeltijdwerkers. Immers, bij deeltijdwerkers wordt per collectieve ATV dag een volledige ATV dag ingehouden, ook wanneer de collectieve ATV dag valt op een dag waarop de deeltijder normaal gesproken niet zou werken.

Naar boven

Bijzondere geldelijke voordelen
Voor bijzondere geldelijke voordelen, die niet per betaalperiode worden toegekend, geldt dat deze ten minste naar rato toegekend dienen te worden. Bijzondere geldelijke voordelen zijn:

  • eenmalige uitkeringen
  • feestdagentoeslagen 
  • werkgeversbijdrage in een particuliere ziektekostenverzekering

Of een naar rato of een gelijke betaling op zijn plaats is, is afhankelijk van de aard en het doel van het geldelijk voordeel. Als het doel van een feestdagentoeslag is om de inzet van de werknemers te belonen, dan hebben deeltijd- en voltijdwerkers recht op een even hoge toeslag.

Naar boven

Vergoeden van overwerk
Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat deeltijders en voltijders hetzelfde moeten verdienen in de uren van een gewone werkweek (vaak 36 uur). Deeltijders krijgen daarom voor hun overuren hun gewone uurloon. Pas als zij meer dan 36 uur werken krijgen zij hetzelfde hogere uurloon als de voltijders krijgen voor het overwerk.

Naar boven

CAO-bepalingen
Het kan voorkomen dat in CAO-bepalingen verboden onderscheid tussen deeltijd- en voltijdwerkers wordt gemaakt. In dat geval kunt u de CAO niet blindelings volgen. U heeft als werkgever een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het naleven van de gelijkebehandelingswetgeving. Als u er niet zeker van bent of de CAO bepaling of uw arbeidsvoorwaardenregeling aan de eisen van de gelijkebehandelingswetgeving voldoet, kunt u contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens.

Naar boven

Oordelen ‘voltijd of deeltijd werken’ van het College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens heeft verschillende oordelen uitgesproken over ongelijke behandeling op grond van voltijd of deeltijd werken:

  • 2012-157: Holland Casino discrimineert door de manier waarop zij deeltijders inroostert in de weekends.
  • 2012-136: De partijen bij de CAO Nederlandse Podia maken geen onderscheid op grond van arbeidsduur door een oproepkracht uit te sluiten van het recht op onregelmatigheidstoeslag, maar hebben maken wel verboden onderscheid door de oproepkracht uit te sluiten van het recht op een gratificatie.
  • 2012-75: SNS REAAL discrimineert op grond van arbeidsduur bij de arbeidsvoorwaarden door geen compensatie te verlenen voor erkende feestdagen die op roostervrije dagen van een werkneemster vallen.
  • 2011-143: Zorginstelling De Lindenhorst discrimineert deeltijder door van haar een even grote beschikbaarheid voor inroostering te vragen als van voltijders.

Meer oordelen over dit thema en andere thema's.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888