Ras/Nationaliteit

> De gelijkebehandelingswetgeving
> Eisen stellen
> Oordelen ‘ras’ van het College voor de Rechten van de Mens
> Oordelen ‘nationaliteit’ van het College voor de Rechten van de Mens

De gelijkebehandelingswetgeving
In Nederland gelden regels die zeggen dat gelijke gevallen gelijk behandeld behoren te worden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Mensen worden nog steeds uitgesloten of achtergesteld op basis van irrelevante kenmerken. Dit gebeurt onder andere bij de arbeid.

Om uitsluiting tegen te gaan, is in 1994 de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) in werking getreden. Met de AWGB worden twee belangrijke doelen nagestreefd:

 • dat ongelijke behandeling van mensen wordt voorkomen 
 • dat mensen niet worden uitgesloten, bijvoorbeeld van werk

De gelijkebehandelingswetgeving bevat regels die kandidaten o.a. beschermen tegen discriminatie op grond van ras en nationaliteit. Discriminatie op grond van ras kan betrekking hebben op:

 • (etnische) afkomst
 • huidskleur
 • taalbeheersing/accent

Belangrijk is dat u bij de briefselectie en in het sollicitatiegesprek mensen niet uitsluit op basis van kenmerken die er niet toe doen. Kijk verder dan:

 • de vreemde achternaam
 • de kleur van de huid
 • een buitenlands accent

Een sollicitant afwijzen op basis van deze kenmerken is in principe verboden.

Naar boven

Eisen stellen
Het is mogelijk dat u eisen wilt stellen die verband kunnen houden met de discriminatiegronden ras en nationaliteit. Dergelijke eisen kunnen betrekking hebben op:

Het is toegestaan om eisen te stellen aan kleding, uiterlijke kenmerken en gedrag van sollicitanten. Deze eisen moeten dan wel functioneel zijn en niet leiden tot discriminatie. Dit wordt duidelijk aan de hand van oordeel 2002-122. Een Surinaamse man met kroeshaar wordt door een cateringorganisatie naar huis gestuurd vanwege zijn haardracht. Het kroeshaar is voor de man in sterke mate bepalend voor hoe hij zijn haar draagt. Het College oordeelt dat het hier gaat om indirect onderscheid op grond van ras. De cateringorganisatie had de jongen niet vanwege zijn haardracht naar huis mogen sturen. Wel mag de cateringorganisatie eisen dat de jongen ervoor zorgt dat zijn haar er verzorgd uitziet.

Het kan zijn dat u graag een taaleis wilt stellen. Dit lijkt een neutrale eis, omdat taal geen discriminatiegrond is. Toch kan deze eis leiden tot discriminatie op grond van ras. Vooral mensen met een andere etnische afkomst (ras) of nationaliteit dan de Nederlandse worden getroffen. Zij zullen eerder het Nederlands niet volledig beheersen of accentloos spreken en daarmee worden ze uitgesloten van de baan.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft verschillende zaken behandeld waarbij een taaleis een rol speelde. Bijvoorbeeld oordeel 2013-66. In dit oordeel maakt een intercedent onderscheid door een vrouwelijke kandidaat van Kroatische afkomst af te wijzen vanwege haar accent. Het uitzendbureau zocht mensen die goed Nederlands spreken, omdat zij via de telefoon financiële producten moeten gaan verkopen. Het uitzendbureau maakt niet aannemelijk dat het accent van de vrouw er inderdaad toe leidde dat zij niet goed verstaanbaar is en dat zij niet voldeed aan eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden. 

Naar boven

Oordelen ‘ras’ van het College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens heeft verschillende oordelen uitgesproken over ongelijke behandeling op grond van ras:

 • 2013-66: Uitzendbureau Callcenterwerk.nl discrimineert door een Kroatische vrouw af te wijzen omdat zij niet goed verstaanbaar zou zijn.
 • 2013-33: Cat Palace vraagt in een personeelsadvertentie voor een productiemedewerker alleen reacties van mensen zonder uitkering en discrimineert daarmee op afkomst en handicap/chronische ziekte.  
 • 2012-130: Minister van Veiligheid en Justitie discrimineert door klacht van medewerkster over discriminerende bejegening van een collega onvoldoende zorgvuldig te behandelen.
 • 2012-122: PrivaZorg Den Bosch-Oss discrimineert door geen zorginzetovereenkomst aan te gaan met een verpleegkundige vanwege zijn afkomst en omdat hij man is.

Meer oordelen over dit thema en andere thema's.

Naar boven

Oordelen ‘nationaliteit’ van het College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens heeft verschillende oordelen uitgesproken over ongelijke behandeling op grond van nationaliteit:

 • 2013-49: Stichting Sint Franciscus Gasthuis heeft discrimineert op grond van nationaliteit door geen arbeidsverhouding aan te gaan met een student die afkomstig is van buiten de EU/EER-zone.
 • 2013-37: Heijmans, een vastgoedonderneming, discrimineert op grond van nationaliteit door een man met de Roemeense nationaliteit de toegang tot een bouwplaats te weigeren.
 • 2012-13: Hewlett-Packard Nederland discrimineert een Cubaanse sollicitant door hem af te wijzen voor een functie vanwege zijn nationaliteit.

Meer oordelen over dit thema en andere thema's.

Naar boven

Vragen?

Bel voor vragen op werkdagen van 10.00-16.00 uur naar
030 - 888 3 888